Teksti vapaaehotistoiminta ja sen periatteet. Kuvassa avoimet kämmenet, joilla pinkin kukan terälehtiä.

Vapaaehtoiset voivat toimia muistijärjestössä ja tukea muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä hyvinvointia ja osallisuutta hyvin erilaisissa tehtävissä.


Pohjois-Savon Muisti ry:ssä vapaehtoistoimijat järjestävät esimerkiksi yhteislaulutuokioita, vetävät liikuntaryhmiä ja toimivat retkillä avustajina.

Vapaaehtoiset voivat myös:

Muistiyhdistyksissä toimii yhteensä yli 1400 vapaaehtoista ympäri Suomen!

Haluatko mukaan vapaaehtoiseksi? Täytä ilmoittautumislomake.

Vapaaehtoistoiminnan periaatteet

1) Vapaaehtoisuus

Vapaaehtoistoiminta on omasta halusta lähtevää toisen ihmisen auttamista ja tukemista. Apua voi antaa kerran, tilapäisesti tai säännöllisesti. Vapaaehtoisella on oikeus valita tehtävänsä ja sitoutua siihen itselle parhaiten sopivaksi ajaksi. Hänellä on myös oikeus kieltäytyä tehtävästä tai lopettaa se jos se ei enää sovi hänelle.

2) Tasa-arvoisuus

Vapaaehtoistoiminta on ihmisten välistä vuorovaikutusta. Sekä auttaja että avun kohde saavat iloa yhteisestä tekemisestä. Vapaaehtoisuus ei edellytä erityistaitoja.

3) Luottamuksellisuus

Vapaaehtoinen käsittelee saamiaan tietoja luottamuksellisesti. Vain tuettavan luvalla hän voi antaa tietoa tämän muuttuneesta terveydentilasta taustaorganisaation henkilökunnalle. Vaikeista tilanteista vapaaehtoisen ei tarvitse selviytyä yksin. Hän voi ottaa yhteyttä ammattihenkilöön vaitiolovelvollisuutta kunnioittaen.

4) Luotettavuus

Vapaaehtoinen tekee lupaamansa tehtävät niin hyvin kuin osaa. Omat voimat on arvioitava niin, ettei tule luvanneeksi enempää kuin mihin aika ja voimat riittävät. Aluksi on hyvä luvata vähemmän, jotta voi varmasti pitää lupauksensa.

5) Puolueettomuus

Vapaaehtoisen tulee kunnioittaa jokaisen ihmisen erilaisuutta ja oikeutta omiin mielipiteisiin tyrkyttämättä omia käsityksiään.

6) Omana itsenään

Vapaaehtoinen toimii tehtävässään parhaan kykynsä ja taitonsa mukaan. Hän on vierailija ja hänen vastuunsa on tavallisen ihmisen vastuuta lähimmäisestään. Vapaaehtoinen noudattaa tekemäänsä sopimusta ja saamiaan ohjeita. Vastuuta on myös se, että ottaa yhteyttä ja pyytää apua tai neuvoa ohjaavalta organisaatiolta, kun sitä tarvitsee.

Vapaaehtoinen voidaan asettaa vastuuseen väärästä toiminnasta vain, jos hänen voidaan kiistatta osoittaa toimineen tahallaan virheellisesti. Vakuutusasiat kannattaa selvittää etukäteen vapaaehtoistoimintaa järjestävän organisaation kanssa.

7) Palkattomuus

Vapaaehtoinen tekee valitsemaansa työtä ilman korvausta. Vapaaehtoistyö ei korvaa varsinaista ammattihenkilöstön suorittamaa työtä, vaan tukee sitä. Joissakin tapauksissa vapaaehtoiset voivat saada matkakorvauksia.

8) Itsemääräämisoikeus

Tuettavan henkilön itsemääräämisoikeutta on kunnioitettava. Apua annetaan tukea tarvitsevan ehdoilla. Vapaaehtoinen ei voi tehdä päätöksiä toisen puolesta, vaan hän toimii rinnalla kulkijana, kuuntelijana ja tukena.

9) Yhteistyökumppanuus

Vapaaehtoisen yhteistyökumppaneita ovat avustettavan läheiset ja mahdollisesti ammattihenkilöstö. Vapaaehtoistoiminta luo vuorovaikutusta ja yhteistoimintamuotoja tuettavan hyväksi tai jonkun ongelman ratkaisemiseksi.

10) Oikeus tukeen ja ohjaukseen

Vapaaehtoisia tulee tukea ja rohkaista tärkeässä toiminnassa sekä tarjota mahdollisuus saada apua pulmatilanteissa. Vastuu vapaaehtoistoiminnasta on aina sillä organisaatiolla, jossa vapaaehtoinen toimii.