Vapaaehtoistoiminta

Annikin jumppa

Yhdistyksessä vapaehtoistoimijat järjestävät yhteislaulutuokioita, liikuntaryhmiä ja toimivat retkillä avustajina.

Vapaaehtoisten periaatteet

yhteislaulu


1) Vapaaehtoisuus

Vapaaehtoistoiminta on omasta halusta lähtevää toisen ihmisen auttamista ja tukemista. Apua voi antaa kerran, tilapäisesti, satunnaisesti tai säännöllisesti. Vapaaehtoisella on oikeus valita tehtävänsä ja sitoutua siihen itselle parhaiten sopivaksi ajaksi. Hänellä on myös oikeus kieltäytyä tehtävästä tai lopettaa auttaminen, jos se ei enää sovi hänelle.

2) Tasa-arvoisuus

Vapaaehtoistoiminta on ihmisten välistä vuorovaikutusta, johon jokainen antaa oman panoksensa. Molemmat osapuolet sekä auttaja että autettava, saavat iloa yhteisestä tekemisestä, jossa molempien tietoja ja taitoja tarvitaan. Vapaaehtoiselle riittävät tavallisen ihmisen tiedot ja taidot.

3) Luottamuksellisuus

Vapaaehtoinen käsittelee saamiaan tietoja luottamuksellisesti. Tuettavan luvalla hän voi antaa tietoa tuettavan muuttuneesta terveydentilasta taustaorganisaation henkilökunnalle. Vaikeista tilanteista vapaaehtoisen ei tarvitse selviytyä yksin, vaan hän voi ja hänen tuleekin ottaa ammattihenkilöön yhteyttä vaitiolovelvollisuutta kunnioittaen.

4) Luotettavuus

Vapaaehtoinen tekee lupaamansa tehtävät niin hyvin kuin osaa. Omat voimat on arvioitava niin, ettei tule luvanneeksi enempää kuin mihin aika ja voimat riittävät. Aluksi on hyvä luvata vähemmän, jotta voi varmasti pitää lupauksensa.

5) Puolueettomuus

Vapaaehtoisen tulee kunnioittaa jokaisen ihmisen erilaisuutta ja oikeutta omiin mielipiteisiin tyrkyttämättä omia käsityksiään.

6) Omana itsenään

Vapaaehtoinen toimii tehtävässään parhaan kykynsä ja taitonsa mukaan. Vapaaehtoinen on vierailija ja hänen vastuunsa on tavallisen ihmisen vastuuta lähimmäisestään. Vapaaehtoinen noudattaa tekemiään sopimuksia sekä saamiaan ohjeita. Vastuuta on myös se, että ottaa yhteyttä ja pyytää apua tai neuvoa ohjaavalta organisaatiolta, kun sitä tarvitsee.

Vapaaehtoinen voidaan asettaa vastuuseen väärästä toiminnasta vain, jos hänen voidaan kiistatta osoittaa toimineen tahallaan virheellisesti. Vakuutusasiat kannattaa selvittää etukäteen vapaaehtoistoimintaa järjestävän organisaation kanssa.

7) Palkattomuus

Vapaaehtoinen tekee valitsemaansa työtä omasta halusta, palkatta. Vapaaehtoistyö ei korvaa varsinaista ammattihenkilöstön suorittamaa työtä, vaan tukee sitä. Joissakin tapauksissa vapaaehtoiset voivat saada matkakorvauksia.

8) Itsemääräämisoikeus

Autettavan itsemääräämisoikeutta on syytä kunnioittaa. Apua annetaan tukea tarvitsevan ehdoilla. Vapaaehtoinen ei voi tehdä päätöksiä toisen puolesta, vaan hän toimii rinnalla kulkijana, kuuntelijana ja tukena.

9) Yhteistyökumppanuus

Vapaaehtoisen yhteistyökumppaneita ovat avustettavan läheiset ja mahdollisesti ammattihenkilöstö. Vapaaehtoistoiminta luo vuorovaikutusta ja yhteistoimintamuotoja tuettavan hyväksi tai jonkun ongelman ratkaisemiseksi.

10) Oikeus tukeen ja ohjaukseen

Vapaaehtoisia tulee tukea ja rohkaista tärkeässä toiminnassa sekä tarjota konkreettinen mahdollisuus saada apua pulmatilanteissa. Vastuu vapaaehtoisten toiminnasta on aina sillä organisaatiolla, jossa vapaaehtoinen toimii.

Haluan mukaan vapaaehtoiseksi!

Olen kiinnostunut vapaaehtoistyöstä ja täytän ilmoittautumislomakkeen